Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning NV L’Air Liquide Belge

Publicatiedatum: 23 jan 2018

Het gemeentebestuur van Herenthout deelt mee dat L’ Air Liquide Belge, Quai des Vennes 8 te 4020 Luik een aanvraag heeft ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een betonverharding, inclusief buffer- en filtratievoorzieningen, voor de stockage van gasflessen en autostaanplaatsen.

De aanvraag ligt Atealaan 27, 29, 29a, 2270 Herenthout; 1-A-508P, 1-A-508Z voor Herenthout en 3-A-38B en 3-A-38D voor Herentals.

 

De deputatie heeft op 23 november 2017 de omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt van 23 januari 2018 tot en met 22 februari 2018 ter inzage bij gemeente Herenthout, Loket Bouwen & Wonen, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout en bij de stad Herentals, dienst Omgeving, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

 • DEPARTEMENT OMGEVING
 • Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP)
 • Koning Albert II-laan 20 bus 8 – 1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 23 januari 2018.  Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
 • het college van burgemeester en schepenen van Herenthout, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout
 • het college van burgemeester en schepenen van Herentals, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
 • de deputatie van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende referentie: OMP-2017-0033;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMVP-2017-0033″ en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact