Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor eengezinswoning te Jodenstraat 118

Publicatiedatum: 13 mrt 2018

De heer en mevrouw Heylen-De Herdt, Hazenstraat 7 in 2270 Herenthout hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning. De aanvraag heeft als adres Jodenstraat 118 in 2270 Herenthout; 1-E-666×4.

Het college van burgemeester heeft op 5 maart 2018 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt van 15 maart 2018 tot en met 14 april 2018 ter inzage bij het Loket Bouwen & Wonen, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout. U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • digitaal via het omgevingsloket.be
 • per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
  De deputatie van de provincie Antwerpen
  Koningin Elisabethlei 22
  2018 Antwerpen

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 15 maart 2018. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs, een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
 • Het college van burgemeester en schepenen van Herenthout, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 • Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • De volgende referentie: 2018003678
 • De redenen waarom u beroep aantekent;
 • Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op rekening BE38 7765 9774 0672 (BIC: GKCCBEBB) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018003678″ en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact