Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor het rooien van een boom

Publicatiedatum: 15 mrt 2018

Martijn De Swert, Wiekevorstse Steenweg 26 bus d000, 2270 Herenthout heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het vellen van één boom, die gelegen is te Wiekevorstse Steenweg 26 bus d000, 2270 Herenthout, Sectie C, perceel 73X.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 maart 2018 de omgevingsvergunning verleend. De bekendmaking loopt van 17 maart tot en met 16 april 2018.

De beslissing ligt tot en met 16 april 2018 ter inzage bij de gemeente Herenthout, Loket Bouwen & Wonen, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning

Bezorg hiertoe een verzoekschrift:

 • digitaal via het omgevingsloket.be
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:
  De deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 18, 2018 Antwerpen

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 16 maart 2018. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
 • het college van burgemeester en schepenen van Herenthout, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout.

 Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 • uw naam en adres, telefoonnummer en mailadres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • volgende referentie: OMV_2018020963 en een kopie van de beslissing waartegen u in beroep gaat; indien geen kopie: welke gemeente, datum, dossiernummer, beschrijving en locatie (adres en kadastrale gegevens) van het voorwerp van de aanvraag;
 • omschrijving van de gevolgen die je door de beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt, en het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de vergunning of de voorwaarden uit de vergunning;
 • duidelijke omschrijving van de redenen waarom je een beroep instelt;
 • verwijzing naar het standpunt, de opmerking of het bezwaar dat je instelde tijdens het openbaar onderzoek in de gemeente, tenzij een uitzondering op deze verplichting geldt;
 • of u gehoord wenst te worden door de provincie later in de procedure;
 • dateer en onderteken je beroepschrift.

Stort een dossiertaks van 100 euro op rekeningnummer BE38 7765 9774 0672 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018020963” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer info: Milieudienst Herenthout, milieudienst@herenthout.be, T 014 50 78 44

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact