Bekendmaking meldingsakte bronbemaling | Wiekevorstse Steenweg 26

Publicatiedatum: 15 apr 2018

David Van Tendeloo, Paleerstraat 11, 2270 Herenthout heeft een melding verricht voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3. Kort omschreven gaat het over een bronbemaling bij stedenbouwkundige werken op adres Wiekevorstse Steenweg 26, 2270 Herenthout, sectie C, perceelnummer 73E2 (toepasselijke indelingsrubriek van de VLAREM-indelingslijst: 53.3.2°a)).

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 april 2018 akte genomen van de melding. De bekendmaking loopt van 14 april 2018 tot en met 14 mei 2018.

De beslissing ligt tot en met 13 mei 2018 ter inzage bij de gemeente Herenthout, Loket Bouwen & Wonen, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktenamen. Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 14 april 2018. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

  • het college van burgemeester en schepenen
  • de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename)

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  • het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder;
  • het voorwerp van het beroep;
  • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  • een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 Meer info: Milieudienst Herenthout, milieudienst@herenthout.be, T 014 50 78 44

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact