Bekendmaking meldingsakte onbemand kopstation Wiekevorstse Steenweg

Publicatiedatum: 27 feb 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018008635
Projectnaam omgevingsloket: TELENET – HE Herenthout
Ligging: Wiekevorstse Steenweg, 2270 Herenthout – kadastrale gegevens Sectie C, perceelnummer 87h

TELENET, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, heeft een melding verricht voor de (hernieuwing van de) exploitatie van een als hinderlijk ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.

Het gaat om een onbemand kopstation voor de verdere verdeling van digitale telecommunicatiesignalen, dataverkeer en digitale beeldvorming naar de eindklanten toe.

Toepasselijke indelingsrubriek van VLAREM-indelingslijst: 12.2.1° – 12.3.1° – 12.3.2° – 16.3.1.1° – 17.3.6.1°b)

Ligging: Wiekevorstse Steenweg, 2270 Herenthout, kadastraal bekend onder sectie C, perceelnummer 87h

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 februari 2018 akte genomen van de melding.

BEKENDMAKING van 27 februari 2018 tot en met 28 maart 2018.

De beslissing ligt tot en met 28 maart 2018 ter inzage bij de gemeente Herenthout, Loket Bouwen & Wonen, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktenamen.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81 – 1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 12 februari 2018. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

  • de betrokken gemeentelijke omgevingsambtenaar – p/a College van burgemeester en schepenen Herenthout – Bouwelse Steenweg 8 – 2270 Herenthout
  • de persoon die de melding heeft verricht (TELENET, Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  • Uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  • De gemeentelijke omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres als verweerder;
  • Het voorwerp van het beroep;
  • Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  • Een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Meer info: Milieudienst Herenthout, milieudienst@herenthout.be, T 014 50 78 44


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact