Bekendmaking meldingsakte

Publicatiedatum: 14 feb 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018007997
Gemeentelijk dossiernummer  201800003
Projectnaam omgevingsloket: Martine Deriddder
Ligging: Wiekevorstse Steenweg 8 te 2270 Herenthout / Herenthout, afdeling 1 C 39k2

Mevrouw Martine Deridder, Wiekevorstse Steenweg 8 te 2270 Herenthout heeft een melding ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een terrasoverkapping.

De aanvraag heeft als adres Wiekevorstse Steenweg 8 te 2270 Herenthout; 1-C-39k2.
Het college van burgemeester heeft op  05 februari 2018 akte genomen van de melding.
De aktename ligt van 12 februari 2018 tot en met 13 maart 2018 ter inzage bij het Loket Bouwen & Wonen op volgend adres: Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing. Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:
– 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
– 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in
– het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
– het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunnin
– het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact