Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Inhoud

Je kan alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op de volgende pagina:

https://omgeving.geoportaal.be/#/herenthout

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen – aankondiging openbaar onderzoek ontwerp-Beleidsplan Ruimte en ontwerp-plan-MER

Hoe gaan we samen wonen, werken en leven op een beperkte ruimte?

De provincie Antwerpen creëert ruimte

Naast grondstoffen en energie wordt ruimte ook een schaars goed. De provincie Antwerpen wil het ruimtegebruik op haar grondgebied herdefiniëren en maakt daarom het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op. De ontwerpversie daarvan is klaar net zoals het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport) dat de mogelijke milieueffecten ervan onderzocht. Tijdens het openbaar onderzoek van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kan iedereen het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER inkijken en erop reageren. Het is de laatste kans om je mening te geven vooraleer het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen of RSPA van 2001 wordt vervangen.

Alle informatie vind je op www.provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte. Tijdens het openbaar onderzoek kun je daar ook het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER inkijken, net zoals in het provinciehuis en in elk gemeentehuis van de provincie Antwerpen.

Reageren op het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER doe je schriftelijk, van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:

 • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • in het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen);
  • in één van de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen;
  • tijdens één van de infomarkten;
 • via het online inspraakformulier op provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte.

TIP: Bezoek een infomoment over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte. Je loopt er over een infomarkt en kunt vragen stellen aan de projectleiders. Om 17 en 20 uur kun je een lezing over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte volgen. De provincie toont er ook andere interessante projecten.
Je komt langs wanneer het jou het beste past, telkens tussen 16.30 en 21 uur, op:

 • vrijdag 20 januari 2023 in het Provinciehuis in Antwerpen
 • maandag 23 januari 2023 in het Congrescentrum De Schorre in Boom
 • donderdag 26 januari 2023 in De Warande in Turnhout

Definitieve vaststelling van het gemeentelijke rooilijnplan voor Heikant, Doorstraat, Boudewijnlaan (deel) en Paleerstraat

De gemeenteraad van de gemeente Herenthout heeft in zitting van 3 oktober 2022, het rooilijnplan voor Heikant, Doornstraat, Boudewijnlaan (deel) en Paleerstraat definitief vastgesteld.

Deze definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan Heikant, Doornstraat, Boudewijnlaan (deel) en Paleerstraat werd op 21 november 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit treedt in werking 14 dagen na deze bekendmaking in het Belgisch Staatblad.

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid:

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.”

Naar top