Betwisting gemeentebelasting en retributies

De onderstaande procedure geldt uitsluitend voor bezwaren voor de eigen gemeentebelastingen van de gemeente Herenthout. Deze procedure geldt bijgevolg niet voor belastingen van de federale, Vlaamse, provinciale overheid of andere gemeenten.

Je gaat niet akkoord met de belasting die je moet betalen

In dit geval kan je een bezwaar indienen tegen een op jouw naam gevestigde belasting of tegen een belastingverhoging. Het indienen kan door jezelf of door jouw vertegenwoordiger.

Wanneer kan je een bezwaar indienen?

Bezwaar kan je pas indienen na ontvangst van het aanslagbiljet of na betaling van de belasting indien deze contant betaald dient te worden.

De termijn om een bezwaar in te dienen is bij decreet vastgelegd en stelt dat het bezwaarschrift binnen drie maanden ingediend moet worden:

  • te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, of
  • vanaf de datum van de contante betaling.

De voorziene drie maanden is een vervaltermijn wat betekent dat na het verstrijken van deze termijn het indienen van een bezwaarschrift te laat is zodat het niet meer ontvankelijk zal zijn.

Hoe dien ik een bezwaar in?

Je richt je bezwaarschrift aan het college van burgemeester en schepenen. Dit moet steeds schriftelijk gebeuren.

Je bezwaarschrift indienen kan op volgende manieren:

  • per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Bouwelse Steenweg 8 – 2270 Herenthout, of
  • bij afgifte op het gemeentehuis tijdens de openingsuren tegen ontvangstbewijs.

Inhoud en vermeldingen bezwaarbrief

Een bezwaarschrift dient steeds volgende inhoud en vermeldingen te bevatten:

  • je naam, adres, telefoonnummer, maatschappelijke zetel (indien rechtspersoon);
  • verwijzing naar het aanslagbiljet door vermelding van de aard van de belasting, het aanslagjaar en het kohierartikel ofwel door een kopie van het aanslagbiljet toe te voegen;
  • je motieven en argumenten, met andere woorden je vermeldt de redenen van je bezwaar waardoor je van mening bent dat je de belasting (of een deel ervan) niet verschuldigd bent;
  • eventuele bewijsstukken;
  • je bezwaar dient gedateerd, ondertekend en gemotiveerd te zijn.

Als je gehoord wil worden op een hoorzitting van het college dan dien je dit uitdrukkelijk te vragen in je bezwaarschrift. Het college kan de hoorzitting delegeren aan een schepen of een personeelslid.

Procedure

Na het indienen van je bezwaarschrift krijg je – binnen 15 kalenderdagen na indiening – een ontvangstmelding als bevestiging. Indien je vroeg om gehoord te worden, krijg je per brief een uitnodiging tot hoorzitting van het college waarbij je jouw bezwaar kunt toelichten.

In elk geval zal het college van burgemeester en schepenen over het bezwaar beslissen binnen een periode van zes maanden na ontvangst. De beslissing van het college wordt je per aangetekende zending meegedeeld.

Wanneer je bezwaar door het college als ongegrond of slechts gedeeltelijk gegrond werd aanzien, zal je de belasting toch geheel of gedeeltelijk moeten betalen.

Tegen de genomen beslissing van het college kan je beroep instellen bij de rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen en dit binnen een termijn van drie maanden na kennisgeving van de beslissing.


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact