Burengeschillen

Inhoud

Het lokaal bestuur ontvangt regelmatig klachten over louter privaatrechtelijke betwistingen tussen buren. Voorbeelden hiervan zijn overhangende takken, bomen die dreigen om te vallen of overlast van dieren zoals duiven.

Wanneer het niet gaat om inbreuken tegen een hogere wetgeving (bijvoorbeeld milieu) en de openbare orde niet in het gedrag komt, heeft de gemeente jammer genoeg geen bevoegdheid om hierin tussen te komen.

Hoe deze geschillen oplossen?

Probeer zelf met je buren te praten om het probleem op te lossen. Lukt dit niet, dan kan je de lokale politie vragen of zij kunnen bemiddelen. Je kan ook terecht bij de Vrederechter. Voor Herenthout is het Vredegerecht van Heist-op-den-Berg bevoegd (T 015 24 60 07 of vred.heistopdenberg@just.fgov.be).

Wil je de eigenaar van een perceel kennen?

Hiervoor kan je terecht bij het ‘Kadaster’. Je kan bij de FOD Financiën een officiële aanvraag indienen om als particulier de gegevens van de eigenaar van een onroerend goed op te vragen. Dit kan elektronisch, via MyMinfin of schriftelijk tegen een vergoeding van 15 euro. Het is belangrijk dat je deze aanvraag kan motiveren met een geldige reden (bv. problemen met een aanpalend onroerend goed). Herenthout behoort tot het kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 (T 02 572 57 57 of rzsj.kantoor.turnhout2@minfin.fed.be).

Groen tussen privépercelen

Voor overhangende takken of ander groen tussen twee privé-eigendommen gelden de bepalingen uit het Veldwetboek. Wanneer er takken van beplantingen van de buren over je perceel hangen, moeten de buren deze op jouw verzoek snoeien.

Je mag niet zelf snoeien aan bomen of beplantingen van je buren, de bomen of struiken zijn immers niet je eigendom. Als je een akkoord hebt met de eigenaar(s), dan kan dit uiteraard wel. Spreek vooraf ook goed af wie de kosten van eventuele snoeiwerken zal betalen.

Naar top