GAS 1-2-3 - Overlast

Inhoud

Door gemeentelijke administratieve sancties kunnen we sneller en efficiënter de kleine criminaliteit aanpakken. Ook bepaalde verstoringen van de openbare rust en de openbare overlast kunnen we hiermee beteugelen.

Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • Lawaaihinder
 • Vandalisme
 • Hondenpoep
 • Wildplassen
 • Zwerfvuil en sluikstorten
 • publiciteit
 • ...

Voor de gemengde inbreuken - strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd (onder andere beschadigen andermans goederen, vernielen voertuig, nachtlawaai …) - werd een protocol afgesloten met het Parket.

Alle overtredingen die bestraft kunnen worden met GAS, vind je in de politiecodex.

Politiecodex

De 5 gemeenten van de politiezone Neteland stelden een gezamenlijk politiereglement - de politiecodex - op. Dit reglement is per onderwerp gebundeld. Dit maakt voor inwoners duidelijk wat wel en niet mag binnen de zone én welke sancties verbonden zijn aan elke overtreding.

Dit reglement werd op 1 juli 2024 volledig hernieuwd en gemoderniseerd.

Samengevat behandelt het reglement onder andere volgende onderwerpen:

 • Openbare rust: evenementen, geluidsoverlast ,sluitingsuur, openbare ordeverstoring, vandalisme/geweld en vergunningsplichtige inrichtingen
 • Openbaar domein: Veilige en vlotte doorgang, inname/werkzaamheden openbaar domein, private ingebruikname van het openbaar domein, maatregelen bij sneeuw, hinderlijke beplantingen, groen- en recreatiedomeinen
 • Reinheid: zwerfvuil/sluikstorten, afvalinzameling, urineren, leegstaande/ongezonde woningen, vuur en rook, publiciteit, lichthinder ..
 • Dieren: loslopend dieren, geluidsoverlast, uitwerpselen …
 • Diverse bepalingen: Woonwagens en kamperen, begraafplaatsen ..

Procedure

 • De overtredingen worden vastgesteld door de politiediensten. Bepaalde overtredingen, onder andere vaststellingen in verband met sluikstorten, worden ook vastgesteld door gemeentelijke GAS-vaststellers en gemeenschapswachten-vaststellers.
 • De processen-verbaal worden doorgestuurd naar de sanctionerend ambtenaar die de procedure start.
 • Je hebt als overtreder altijd de mogelijkheid om verweer in te dienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Telefonisch verweer is niet mogelijk. Je kan je laten bijstaan door een raadsman. Voor minderjarigen vanaf 14 jaar is ook voorzien in een procedure ouderlijke betrokkenheid en een bemiddelingsprocedure.
 • De sanctionerend ambtenaar oordeelt of een geldboete opgelegd moet worden en bepaalt de hoogte van de geldboete.
 • De andere mogelijke sancties (schorsing, intrekking, sluiting) worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen. Ook hier zijn er de nodige waarborgen om je te verweren.
 • Je hebt het recht om beroep aan te tekenen bij de Politierechtbank of Jeugdrechtbank bij een administratieve geldboete en bij de Raad van State voor een intrekking/schorsing of sluiting.

Procedure bij bemiddeling

De sanctionerend ambtenaar kan ook kiezen voor bemiddeling. Jouw dossier wordt dan doorverwezen naar de GAS-bemiddelaar. Deze bemiddeling is gericht op herstel en vergoeding van schade.

 • Bij jongeren en mensen die het financieel moeilijk hebben, zoekt de bemiddelingsambtenaar naar een alternatief voor de boete.
 • Bij burenruzies probeert de bemiddelaar om ook afspraken te maken die de leefbaarheid in de buurt bevorderen.
 • Bij minderjarigen is de bemiddeling verplicht.

Procedure bij minderjarigen

 • Ouderlijke betrokkenheid: bij een overtreding door een minderjarige krijg je als ouder de kans om, samen met jouw minderjarig kind, mondeling jouw mening over de overtreding te geven, aangevuld met eventuele educatieve maatregelen die je zelf neemt. Op basis hiervan beslist de sanctionerend ambtenaar om de zaak af te sluiten of alsnog de procedure verder te zetten.
 • Opstart procedure: de sanctionerend ambtenaar stuurt een aangetekend schrijven aan de minderjarige en de ouders om hen in kennis te stellen van hun rechten. Voor de minderjarige wordt ook een pro-deo raadsman aangesteld om zijn belangen te behartigen.
 • Bemiddeling: er wordt een verplicht bemiddelingsaanbod voorgesteld aan de minderjarige. Deze bemiddeling kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld excuses bij de slachtoffers, schrijven van een paper, een dienstverlening in overeenstemming met de soort overtreding,…In elk geval krijgt de minderjarige een advocaat toegewezen die hem of haar bijstaat tijdens de volledige procedure.
 • Gemeenschapsdienst of geldboete: wanneer een minderjarige de bemiddeling weigert of de bemiddeling faalt, dan kan gemeenschapsdienst of een geldboete (maximum 175 euro) worden opgelegd.
 • Deze gemeenschapsdienst omvat maximum 15 uur. Het aantal uren en de uit te voeren taken staan in verhouding tot de leeftijd en de capaciteiten van de minderjarige.
 • De geldboete moet worden opgelegd aan de ouders. De minderjarige of zijn of haar ouders kunnen tegen deze beslissing kosteloos in beroep gaan bij de jeugdrechtbank. De jeugdrechter kan de boete nog vervangen door een maatregel van behoeding, bewaring of opvoeding.

Kostprijs

De sanctionerend ambtenaar kan een administratieve geldboete opleggen van maximum 500 euro. Voor een minderjarige vanaf 14 jaar is het maximum 175 euro. De ambtenaar kan ook beslissen om een gemeenschapsdienst op te leggen.

Het college van burgemeester en schepenen kan bij wijze van administratieve sanctie overgaan tot:

 • De administratieve schorsing van een afgegeven toestemming of  vergunning afgeleverd door de gemeente.
 • De administratieve intrekking van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente.
 • De tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

Meer info

Marco Netten
GAS-bemiddeling
Tel. 014 40 96 76
marcus.netten@turnhout.be

Naar top