GAS 4 - Parkeerinbreuken

Inhoud

Sinds de GAS-wet van 24 juni 2013 kunnen gemeenten en steden bepaalde parkeerinbreuken sanctioneren met een gemeentelijke administratieve sanctie. Dit wordt GAS 4 genoemd.

De gemeente past sinds 1 februari 2022 deze procedure toe.

Vroeger werden deze inbreuken behandeld door het parket.

Het gaat om volgende inbreuken:

  • Inbreuken op de regels rond het stilstaan en parkeren
  • Het negeren van de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone) die worden vastgesteld door automatisch werkende toestellen

Protocolakkoord

Voor deze inbreuken werd een protocolakkoord afgesloten met de procureur des Konings. In dit akkoord staan bepalingen over informatie-uitwisseling, de manier van behandeling van de dossiers en rapportering. Raadpleeg hier het protocolakkoord.

Procedure

De politie stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar.

Je ontvangt een brief (niet aangetekend) met de omschrijving van de overtreding en een uitnodiging tot betaling van de sanctie binnen een termijn van 30 dagen.

Per categorie is wettelijk vastgelegd hoe hoog de geldboete is:

  • 1e categorie: 58 euro

Voorbeelden: overtredingen van een verbod voor stilstaan of parkeren op woonerven, parkeren in voetgangerszones, parkeren in tegengestelde rijrichting, onjuiste aanduidingen maken op de parkeerschijf, fiets hinderlijk of gevaarlijk parkeren, negeren verbodsbord verboden toegang in beide richtingen of voetgangerszone…

  • 2e categorie: 116 euro

Voorbeelden: parkeren op het voetpad, parkeren op plaatsen voor personen met een handicap zonder de officiële kaart…

AIs je niet akkoord bent met de opgelegde sanctie, of je was niet  de bestuurder op het moment van de feiten, kan je binnen diezelfde 30 dagen schriftelijk verweer indienen. Dit kan via het webformulier verweer of webformulier aanduiding bestuurder.

Is de boete hoger dan 70 euro, dan kan je vragen om mondeling gehoord te worden.

Telefonisch verweer is niet mogelijk.

Vervolgens zal de sanctionerend ambtenaar je verweer beoordelen:

  • wordt je verweer als ongegrond beoordeeld, dan volgt opnieuw een uitnodiging tot betaling van de sanctie. Er start opnieuw een termijn van 30 dagen.
  • wordt je verweer als gegrond beoordeeld, dan wordt het dossier afgesloten of wordt de boete eventueel aangepast.

Als je geen verweer indient én je betaalt de boete niet binnen de 30 dagen, dan volgt een nieuwe herinneringsbrief met het verzoek om binnen een nieuwe termijn van 30 dagen te betalen.

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar kan je binnen de maand beroep instellen bij de politierechtbank.

Meer info

Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties
Veiligheidshuis Ter Stokt
Stelenseweg 92
2440 Geel

Tel. 014 56 60 86
gasverkeer@geel.be

Enkel op afspraak.

Naar top