Herenthout van jou

Inhoud

December 2023: Gesprekstafels wonen en zorg

68 herenthoutenaren namen deel aan gesprekstafels georganiseerd door het departement Welzijn & Zorg in samenwerking met hogeschool Thomas More.

De thema’s ‘wonen en zorgen’ in Herenthout werden grondig onder de loep genomen en noden, meningen en creatieve ideeën werden gedeeld met elkaar.

Dit waren de eerste bevindingen:

 • Het thema ‘wonen en zorg’ belangt (vroeg of laat) iedere Herenthoutenaar aan.
 • Toch blikken weinig Herenthoutenaren hier vandaag bewust op vooruit.
 • De Herenthoutenaar verhuist vaak pas wanneer de nood acuut is.
 • Zorg is duur en pensioenen (zeker van alleenstaande senioren) zijn niet altijd toereikend om dit te betalen. Een betaalbaar woon- en zorgaanbod is nodig.
 • De Herenthoutenaar wenst het opgebouwde kapitaal tijdens het leven niet uit te geven aan de huur van een assistentiewoning of kamer in woonzorgcentrum.  
 • In Herenthout is er al veel en doet men al veel, er moet echter wel breed naar nog extra mogelijkheden gekeken worden.

De volgende stappen:

Onder begeleiding van Thomas More wordt er gesleuteld aan een visie op de woon- en zorgbehoefte in Herenthout. Nadien wordt er bekeken wat we moeten doen om deze visie om te zetten in realiteit.

Juni 2023: Een traject van samenwerken met burgers

Onze gemeente doorloopt momenteel een traject waarbij we burgers meer betrekken om samen de gemeente vorm te geven, dit in samenwerking met Avansa vzw. We deelden eerder al mee dat er tijdens het inspraakmoment drie looppistes werden gekozen om verder uit te werken. We geven je graag een stand van zaken.

Samen met jongeren een plek inrichten waar ze zich helemaal thuis voelen

De gemeente diende in 2022 een project in bij VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw) met als doel Huis van Het Kind en jongeren dichter bij elkaar te brengen. Een werkgroep van verschillende professionelen uit het werkveld ging aan de slag via workshops, met onder andere een bevraging/belevingsonderzoek van jongeren in de straat als resultaat. Het is essentieel om dit initiatief te laten groeien op het tempo van jongeren en de betrokken partners. Het uiteindelijke doel is om een permanent platform te creëren dat jongeren actief betrekt bij het beheer en beleving van de openbare ruimte in Herenthout.

Traject binnen de gemeentelijke diensten om de communicatie(door)stroom te optimaliseren

Het lokaal bestuur wil op lange termijn een participatiebeleid uitwerken dat de burger centraal zet. Dit kunnen we mede realiseren door op korte termijn de interne organisatie verder op punt te zetten. Na input van het personeel ondernamen we hierrond al verschillende stappen: een nieuwsbrief naar het personeel met dienst overschrijdende info, een nieuw intranet dat in de stijgers staat, snellere doorstroom van info …

Structureel inzetten op samenwerking tussen de gemeente en de inwoners

Enkele voorbeelden van hoe we dit momenteel al doen:

 • Meedenken over de toekomst van ’t Kapelleke
 • Participatieoefening met legoblokjes tijdens de buitenspeeldag in het kader van Kindvriendelijke gemeente
 • Inspraak over de locatie van de hondenpoepzuilen
 • Mee nadenken over de inrichting van de hondenweide
 • Wijziging openingstijden (langer open) van het onthaal van het gemeentehuis

Het traject is dus vertrokken en nog in volle ontwikkeling. Een interne werkgroep met collega’s uit verschillende diensten volgt het traject op en zorgt ervoor dat deze samenwerkingswind doorheen het lokaal bestuur blijft waaien.

Heb jij nog of opnieuw goesting om samen te werken aan een veerkrachtig Herenthout? Dan kan je terecht met al je vragen op info@herenthout.be.

Vanaf nu kan je het traject volgen via de infokrant en op deze pagina.

December 2022: aan de slag!

In oktober kwamen we met zo’n 65 inwoners van Herenthout samen. Een bruisende avond met veel goesting om samen te werken aan een levendige gemeenschap. Met deze input werd verder aan de slag gegaan. Een belangrijk principe wordt vastgehouden: de samenwerking tussen de inwoners en de gemeente versterken. Na intern overleg tussen diensten en bestuur gaan we als eerste aan de slag met de volgende drie suggesties die tijdens de gespreksavond bovendreven:

 • Samen met jongeren een plek inrichten waar ze zich helemaal thuis voelen;
 • Meer structureel inzetten op samenwerking tussen de gemeente en inwoners;
 • Traject binnen de gemeentelijke diensten om de communicatie(doorstroom) te optimaliseren.

Drie trajecten waar je de komende maanden meer over zal horen. Een stevige boterham om mee te starten, maar andere zaken die werden aangehaald, zijn natuurlijk niet verloren. De gemeente bekijkt op welke manier die ingepast kunnen worden in de werking, op korte en op lange termijn.

Achter de schermen wordt er alvast heel hard aan gewerkt. Hou zeker alle kanalen in ’t oog, we hebben je er graag bij!

November 2022: Analyse Herenthout van jou

Midden oktober kwamen we met een 65-tal inwoners van Herenthout samen. We vroegen hen op welke manier inwoners en de gemeente in de toekomst nauwer kunnen samenwerken. Eén ding werd snel duidelijk. Een bruisende en levendige gemeenschap, daar willen de aanwezigen zeker mee hun schouders onder zetten.

Onze bijeenkomst leverde een rijke oogst aan ideeën en mogelijkheden op. Avansa-Kempen, begeleider van dit traject, verwerkte alle input. Samen met de gemeentelijke werkgroep zien we een aantal grote thema’s terugkomen.

Contact tussen inwoners en de gemeente

In alle gespreksgroepen kwam het belang van laagdrempelige, open, empathische en warme persoonlijke contacten tussen inwoners en de gemeente aan bod. Sneller en beter terugkoppelen bij vragen of bezorgdheden werd ook geregeld aangehaald. Ook de nood aan fysieke dienstverlening en aandacht voor digitale dienstverlening voor ouderen kwamen op tafel te liggen.

Duidelijk werd dat veel deelnemers enthousiast willen meedenken en samenwerken.  Wel vinden ze het de taak van de gemeente om de Herenthoutenaar te blijven activeren. Mensen aanspreken en vastpakken, engagement stimuleren en waarderen, op maat werken.

Wonen en leven in Herenthout

Een ander belangrijk thema waar veel ‘goesting’ bij zat, is een goede leefomgeving voor iedereen. Zo werd er dieper ingegaan op de vergroening van Herenthout, de mobiliteit in en rond het centrum, het dorpse karakter van de gemeente en het belang van het buurtleven.

Speciale aandacht was er voor de Herenthoutse jongeren. Hoe kunnen we hen beter bereiken en ondersteunen? Hoe bouwen we samen aan een gezamenlijke toekomst?

Andere thema’s die werden aangehaald waren kinderopvang en aandacht voor mensen in armoede.

Dromen van de toekomst

De aanwezigen zagen heel wat mogelijkheden om met deze thema’s concreet aan de slag te gaan.

Er werd gedroomd over één of meerdere beleefplekken in Herenthout, met bijvoorbeeld een openbare barbecue, enkele zitbanken, een speelplein en zelfs een looppiste met buitengym. Anderen zagen een openbare piano, een graffitimuur of deelmoestuin voor zich. Een plek waar verschillende groepen van Herenthoutenaren kunnen ontspannen, samenkomen en ontmoeten …

Extra ideeën om mensen weer meer samen te brengen waren onder andere een kermisfuif, buurtfeesten, een cultuurmarkt, een pretcamionet voor iedereen, de stoet toegankelijker maken voor mensen in armoede, een lokale inburgeringscursus en ontmoetingsmomenten voor anderstaligen en Herenthoutenaren. Bij dat laatste dacht men dadelijk aan gezamenlijke kookactiviteiten of sportactiviteiten zoals een zaalvoetbalwedstrijd.

Om de leefbaarheid en het dorpse karakter van Herenthout te behouden, borrelden ideeën op die variëren van het samen aanleggen van groenere plekjes, de bedeling van gratis bomen, het samen onderhouden van bermen en groen tot het ontwikkelen van een gezamenlijke visie om water en natuur een goede plaats te geven in de gemeente.

Aan de slag!

Ondertussen ging een gemeentelijke werkgroep alvast aan de slag met deze mooie ideeën. Deze werkgroep bekijkt welke mogelijkheden nu of in de toekomst samen aangepakt kunnen worden. Ze nemen de verschillende thema’s onder de loep en duiken dieper in de concrete dromen.

Eind dit jaar zal duidelijk zijn welke toekomstdromen op korte en/of langere termijn gerealiseerd kunnen worden.

Oktober 2022: Burgermoment Herenthout van jou

"Mijn buren en ik weten heel goed wat er leeft in onze buurt. We willen dit dan ook graag laten weten aan het lokaal bestuur. De goesting om er samen een leukere buurt van te maken, is er in ieder geval!" José (58) vrijwilliger Driane

"Ik zou het wel plezant vinden om leuke ideeën uit te wisselen over bepaalde thema’s die mij aanbelangen. Zo heb ik het gevoel dat ik iets kan betekenen in onze gemeente." Rosalie (29) inwoner Langstraat

"Ik ontmoet dagelijks verschillende inwoners van wie de talenten een enorme verrijking kunnen betekenen voor Herenthout. Hoe kunnen we elkaar versterken?" Bert (42) ambtenaar gemeente

Net als José, Rosalie en Bert kwamen zo'n 60 inwoners van Herenthout op donderdag 13 oktober in GOC Ter Voncke mee nadenken over hoe het lokaal bestuur en de Herenthoutenaren meer kunnen samenwerken.

De aanwezigen gaven hun mening over pijnpunten binnen de gemeente, maar keken vooral naar kansen om de band met de gemeente nauwer aan te halen. Dat deden zij in groepjes. Dezelfde vragen, veel verschillende mensen, maar toch lagen de antwoorden in dezelfde lijn.

 • Dat het best wel goed gaat met het dorp.
 • Dat de openingstijden van de loketten wel wat breder mogen.
 • Dat het dorpse karakter niet mag verdwijnen.
 • Dat er veel engagement zit om zelf mee vorm te geven aan jullie dorp.

Er werd druk gebabbeld, de gesprekken werden nadien verder gezet aan de toog. Het volledige sfeerverslag van de avond vind je in de bijlagen.

Naar top