Vreemdelingen

Aankomstverklaring

Wat?

 • De aankomstverklaring of bijlage 3 is een toelating voor een niet-EU-burger om voor maximum 3 maanden in België te verblijven:
  • als toerist
  • op familiebezoek
  • op zakenreis

 Voorwaarden

 • De aankomstverklaring afhalen in de gemeente waar de vreemdeling verblijft.
 • Niet verblijven in hotel of camping.
 • Persoonlijk aanbieden.

 Wat meebrengen?

 • Geldig paspoort (met visum)
 • 3 recente pasfoto’s

 Prijs?

 • Gratis

 

Belgische nationaliteit verwerven

Wat?

Je kan de Belgische nationaliteit op drie manieren verwerven:

 • Automatische toekenning: minderjarige kinderen verkrijgen automatisch de Belgische nationaliteit op het ogenblik dat één van de ouders Belg wordt.
 • Nationaliteitsverklaring of -keuze: onder bepaalde voorwaarden leg je als meerderjarige deze verklaring af in de gemeente waar je woont. Er zijn verschillende procedures.
 • Naturalisatie: alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist in alle vrijheid.

Extra?

Meer info vind je hier.

 

Inburgering

Ben je geboren in het buitenland? Woon je nog maar net in België of woon je hier al langer maar wil je meer weten over leven en werken in België? Dan is het inburgeringsprogramma interessant voor jou!

Meer info vind je hier.

 

Tenlasteneming

Wat?

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de onkosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger gedurende zijn bezoek in België. Je blijft tot twee jaar na datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten. Elke vreemdeling moet bij het binnenkomen van het Schengengebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Als hij daarin niet slaagt, kan hij hiervoor beroep doen op een garant.  Dit mag een andere persoon zijn dan diegene die de buitenlander uitnodigt.

Er zijn verschillende soorten verbintenissen:

 • Bijlage 3 bis – voor vreemdelingen die voor een kort verblijf naar België komen bijvoorbeeld op familie- of vriendenbezoek
 • Bijlage 32 – voor studenten die langer dan drie maanden blijven

 Voorwaarden?

 • Als garant moet je:
  • ofwel Belg zijn;
  • ofwel buitenlander zijn die toegelaten is voor een onbeperkt verblijf in België.
 • Persoonlijk aanbieden om de tenlasteneming te ondertekenen.

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart of verblijfsvergunning.
 • De gegevens van de persoon of personen waarvoor je je garant stelt.

 Prijs?

 • Gratis

 


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact