Milieuvergunning voor droogzuiging/bronbemaling

Wat?

  • Wie bij bouwwerken een tijdelijke droogzuiging of bronbemaling nodig heeft voor ondergrondse constructies zoals funderingen of een kelder, moet dit steeds melden aan de milieudienst.
  • Je moet dus niet enkel zorgen voor een stedenbouwkundige vergunning; het opstarten van een tijdelijke bronbemaling valt ook onder de meldingsplicht. Dit wil zeggen dat je vóór de werken van start gaan en de droogzuiging geplaatst wordt, een melding van een omgevingsvergunning klasse 3 moet doen.
  • Volgens de milieuwetgeving moet het opgepompte water, als dit op de locatie en technisch mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de grond worden gebracht buiten de onttrekkingszone. Hiervoor kan je gebruikmaken van putten, vijvers, bekkens of grachten. Als dit niet mogelijk is, moet het water zoveel mogelijk in openbare of private beken, waterlopen of grachten geloosd worden.
  • Zijn deze opties niet haalbaar, dan kan je het opgepompte water lozen op de regenwaterafvoer (bij een gescheiden rioleringsstelsel). Slechts in uitzonderlijke gevallen kan je lozen in de openbare riolering.

Voorwaarden

  • Bij volumes hoger dan 10 m3/u mag er in geen geval geloosd worden in openbare rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie tenzij je de uitdrukkelijke schriftelijke toelating hebt van Hidrorio (= de exploitant van deze rioolwaterzuiveringsinstallatie).
  • De lozing van het opgepompte grondwater moet beperkt blijven tot maximum 500 m3/dag en mag nooit waterlast voor derden veroorzaken.

Info?

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact