Verkavelingsvergunningen en -wijzigingen

Aanvraag van een verkavelingsvergunning

Wat?

 • Een verkavelingsvergunning is een voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toelating voor het verdelen van een grond in twee of meer percelen.
 • Een verkaveling legt specifieke bouwvoorschriften vast voor alle percelen in de verkaveling.
 • Het aanvraagdossier in viervoud bevat onder andere een aanvraag tot verkaveling, een situatieplan, een plan van de bestaande toestand, het verkavelingsplan, de voorgestelde stedenbouwkundige voorschriften, minstens zes kleurenfoto’s en het eigendomsattest.

Procedure

 • Een verkavelingsvergunning wordt pas verleend als ter hoogte van de te verkavelen percelen alle nutsvoorzieningen aanwezig zijn. Daarom vraagt de dienst ruimtelijke ordening eerst advies aan de verschillende nutsbedrijven.
 • Als blijkt dat een uitbreiding van de nutsvoorzieningen noodzakelijk is zijn de kosten voor de uitbreiding of aanleg ervan ten laste van de verkavelaar. Deze kosten moeten betaald worden vooraleer de verkavelingsvergunning kan afgeleverd worden.
 • De aanvraag voor een verkavelingsvergunning wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dit duurt 30 dagen en de aanvrager moet een bekendmaking tot verkavelingsaanvraag uithangen op de betrokken percelen. Tijdens deze periode kunnen bezwaren worden ingediend.
 • Na het afsluiten van het openbaar onderzoek wordt het dossier samen met het advies van het college van burgemeester en schepenen overgemaakt aan Ruimte Vlaanderen Antwerpen. Hun advies is bindend; het college van burgemeester en schepenen vergunt of weigert de verkavelingsaanvraag conform dit advies van Ruimte Vlaanderen Antwerpen.
 • De kavels kunnen pas als bouwgrond te koop aangeboden worden nadat, op voorlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen, een verkavelingsakte is opgemaakt waaruit blijkt dat alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden en lasten zijn uitgevoerd.

Prijs?

 • De retributie voor het afleveren van een verkavelingsvergunning bedraagt 50,00 euro.

Wijziging van een verkavelingsvergunning

Wat?

 • Een vergunde verkaveling kan gewijzigd worden. De eigenaar van een kavel, gelegen in een vergunde verkaveling, kan voor het perceel een wijziging aanvragen van de verkavelingsvergunning en de daarin opgenomen voorschriften.
 • Wanneer je een verkavelingswijziging wil aanvragen, moet je de overige eigenaars van een perceel in de vergunde verkaveling hiervan in kennis stellen. Dit kan op twee manieren:
  • door mede-ondertekening van de verkavelingsaanvraag;
  • door toevoeging van een bewijs van aangetekende zending naar alle mede-eigenaars.

Procedure

 • De aanvraag voor de wijziging van de verkavelingsvergunning wordt voor advies overgemaakt aan Ruimte Vlaanderen Antwerpen.
 • Op basis van dit advies wordt de aanvraag vergund of geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.

Prijs?

 • De retributie voor het afleveren van een wijziging van een verkavelingsvergunning bedraagt 50,00 euro.

Afwijking van de verkavelingsvergunning

Wat?

 • De wijze van bebouwing, materiaalkeuze … zijn vastgelegd in de verkavelingsvoorschriften. Voor sommige gevallen kan hiervoor een afwijking aangevraagd worden.
 • Dit is onder meer mogelijk voor de wijziging van de perceelsafmetingen, de afmetingen van de bouwwerken (zoals de bouwhoogte), de inplanting, het uitzicht (zoals de materiaalkeuze).

Procedure

 • De afwijking van de verkavelingsvergunning vraag je aan samen met de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.
 • De afwijking geldt enkel voor het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact