Kennisgeving Conformiteitsattest Bodemsaneringsproject Van de Poel Karel en Zonen nv te Atealaan 32

Publicatiedatum: 19 jul 2018

De gemeente Herenthout deelt mee dat de OVAM het bodemsaneringsproject, ingediend door Van de Poel Karel en Zonen nv, Atealaan 32 te 2270 Herenthout voor de sanering van een verontreiniging met minerale olie in de grond en in het grondwater, voor het perceel gelegen te Herenthout, Atealaan 32, afdeling 1, sectie A, nr. 398C, conform heeft verklaard aan de bepalingen van het Bodemdecreet.

Het conformiteitsattest, met alle inlichtingen aangaande hogervermeld onderwerp ligt ter inzage op het gemeentehuis te Herenthout, Bouwelse Steenweg 8:
alle werkdagen van 20.07.2018 tot en met 19.08.2018.

Beroep

Gedurende hogervermelde periode kan u, op grond van artikel 55 van het Bodemdecreet,  tegen dit besluit beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig artikel 146 tot en met 152 van het Bodemdecreet.

Om ontvankelijk te zijn, moet het beroepschrift:

  • binnen een termijn van 30 dagen worden ingediend;
  • een kopie van de brief bevatten waartegen u in beroep wenst te gaan;
  • verstuurd worden bij ter post aangetekende zending met ontvangstbewijs of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan:

Vlaamse Overheid – Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning
Koning Albert II-laan 20 bus 8 – 1000 Brussel

Meer informatie betreffende deze aanvraag en inzage van het dossier bij de hierna genoemde dienst van de gemeente: Milieudienst – Loket Bouwen & Wonen, Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout, T. 014 50 78 44 – milieudienst@herenthout.be


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact