Klimaatvriendelijke gemeente

Inhoud

Als lokaal bestuur hebben we een belangrijke rol in het klimaatbeleid. Daarom engageren we ons via verschillende initiatieven.

Kempen 2030

Kempen2030 heeft als doel om van de Kempen een klimaatvriendelijke regio te maken. We willen dat doen door, samen met IOK en de andere 29 Kempense gemeenten, minstens 40% van onze CO2 uitstoot te reduceren tegen 2030 en onze regio weerbaar maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

We maken van de Kempen een duurzame, toekomstgerichte regio. Een regio met comfortabele, energiezuinige woningen. Een regio waar veel gefietst wordt. Een regio met aantrekkelijke en gezonde leef- en werkomgeving. Een regio waar landbouw en natuur hand in hand de biodiversiteit van onze Kempen versterken. Een regio waar energie slim gebruikt wordt, lokaal en hernieuwbaar geproduceerd wordt én betaalbaar is voor iedereen.

We doen dit niet alleen. Ook andere Europese gemeenten en regio’s hebben deze doelstellingen onderschreven onder de vlag van het Europese burgemeesterconvenant en het Vlaamse Lokaal Energie- en Klimaatpact.

Burgemeesterconvenant 2030

In 2008 lanceerde Europa het Burgemeestersconvenant, het Covenant of Mayors, met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. Intussen werd al een tweede burgemeestersconvenant gelanceerd om gemeenten te engageren om 40% minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2030. Ook hier tekenden we als gemeente in 2019 op in.

Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Binnen de energietransitie is de realisatie van energiebesparingen een belangrijke uitdaging. Van (lokale) overheden wordt verwacht dat ze hierin een voortrekkersrol opnemen. Daarom formuleerde de Vlaamse Regering in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 enkele besparingsdoelstellingen voor de gebouwen en technische infrastructuur van de lokale besturen. Voor de steden en gemeenten werden deze doelstellingen eveneens verankerd in het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Met de ondertekening van het Lokaal Vlaams Energie- en Klimaatpact (LEKP 1.0 en LEKP 2.0) wordt het gemeentelijk energie- en klimaatbeleid versterkt.

Het LEKP bevat o.m. volgende doelstellingen:

  • Een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 3 % realiseren in hun eigen gebouwen (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed);
  • Een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met 55 % in 2030 ten opzichte van 2015 realiseren;
  • Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting verLEDden;
  • Burgers, bedrijven en verenigingen stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen. Deze werven gaan over vergroening, energiebesparende renovaties en hernieuwbare energie, deelsystemen voor duurzame mobiliteit, ontharding en waterinfiltratie.
Naar top