Besluit Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Gepubliceerd op  dinsdag 28 mrt 2023 om 13:34 uur
Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.

De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof tegen 2030 te verminderen; 
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten en het vergunningenbeleid aan te passen voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt; 
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

De Programmatische Aanpak Stikstof richt zich op gebieden in Vlaanderen die deel uitmaken van het Europese Natura 2000-netwerk: de habitatrichtlijngebieden. Die gebieden worden beschermd om de unieke fauna en flora in stand te houden.

De Programmatische Aanpak Stikstof treedt in werking als de maatregelen vastgelegd zijn in de Vlaamse wetgeving. Intussen geldt er een overgangsregeling voor de toekenning van vergunningen. Een omzendbrief is in opmaak.

Je kan de Programmatische Aanpak Stikstof, samen met de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage raadplegen op de website van de Vlaamse overheid of via de website van team Mer.

Vragen kan je stellen via stikstof@vlaanderen.be.

Het PAS is een voorbeeld van integratie in het gemeentelijk beleid van SDG 7: Betaalbare en duurzame energie, en SDG 13: Klimaatactie.

Thema's

Naar top