Watertoets: nieuwe overstromingskaarten in 2023

Gepubliceerd op  vrijdag 13 okt 2023 om 18:19 uur
Met de watertoets beoordeelt de bevoegde overheid de impact van een vergunningsaanvraag, een plan of een programma op het watersysteem. Het resultaat van die oefening wordt als ‘waterparagraaf’ opgenomen in de omgevingsvergunning.

Er wordt onderzocht hoe schadelijke effecten kunnen worden voorkomen, beperkt of gecompenseerd.

Op 25 november 2022 heeft de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen aan het Watertoetsbesluit goedgekeurd. Het wijzigingsbesluit trad in werking op 1 januari 2023.

Nieuwe overstromingskaarten

Voortaan wordt een onderscheid gemaakt tussen de mogelijke oorzaken van overstromingsgevoeligheid. Er wordt gewerkt met drie afzonderlijke kaarten, met name voor overstromingsgevoelige gebieden vanuit de zee, vanuit de rivieren (‘fluviaal’), of vanwege intense neerslag (‘pluviaal’).

Met deze nieuwe kaarten worden de overstromingsgevoelige gebieden opnieuw – en mogelijk anders – afgebakend. 

Wil je een huis bouwen op een perceel dat is opgenomen in de nieuwe kaarten van de watertoets? Dan kan de vergunningverlenende overheid je onderwerpen aan (strenge) voorwaarden. Het is zelfs mogelijk dat de lokale overheid je bouwaanvraag weigert als het bouwperceel getroffen is door een overstromingsgevoelig gebied van de nieuwe watertoets. Het is dus belangrijk om de nieuwe kaarten zeker te raadplegen wanneer je een vergunningsaanvraag zou indienen. Het kan voorvallen dat bepaalde percelen of gebouwen nu wel in overstromingsgevoelig gebied liggen, of omgekeerd.

De kaarten zijn online raadpleegbaar via Geopunt Digitaal Vlaanderen.

Naar top