OCMW-raad

De OCMW-raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort. Concreet houdt dit in:

  • vaststellen OCMW-reglementen
  • vaststellen budget
  • personeelsformatie

De gemeenteraadsleden zijn van rechtswege ook de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De vergaderingen van OCMW-raad zijn in principe openbaar, tenzij de behandelde punten de persoonlijke levenssfeer raken.

Samenstelling

Naar top