Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Inhoud

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet je nagaan of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM).

In sommige gevallen moeten ook particulieren een melding doen van een omgevingsvergunning. Voorbeelden hiervan zijn airco-installaties of warmtepompen met een bepaald vermogen of bronbemalingen.

Je kan alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op het Geoportaal.

Voorwaarden

Ga eerst na tot welke klasse jouw bedrijf behoort. De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van jouw bedrijf voor mens en milieu. De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten.

  • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
  • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
  • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

De VLAREM-wegwijzer helpt je om de klasse van jouw bedrijf te bepalen. Je komt ook te weten of je een vergunning of een melding nodig hebt, en zo ja, welke vergunning en waarvoor. Je kan ook de meest recente lijst van het VLAREM raadplegen.

Afhankelijk van de klasse, heb je een andere omgevingsvergunning nodig:

  • Voor klasse 1 en 2 heb je een vergunning nodig.
  • Voor klasse 3 geldt alleen meldingsplicht.

Procedure

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten

  • Vlaamse projecten en projecten over 2 of meer provincies
  • provinciale projecten en projecten over 2 of meer gemeenten
  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
  • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden.

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

De lokale dossiers voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2 moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden.

Meldingsplicht

Behoort jouw bedrijf of jouw activiteit tot klasse 3? Dan ben je enkel verplicht om dit te melden.

Aanpassingen

Elke verandering aan een reeds vergunde inrichting moet worden gemeld of vergund afhankelijk van de impact van de wijzigingen.

Als een vergunde of gemelde inrichting wordt overgenomen door een andere exploitant, moet dit ook gemeld worden aan de milieudienst.

Digitaal loket

Naar top