Omgevingsvergunning voor droogzuiging / bronbemaling

Inhoud

Wie bij bouwwerken een tijdelijke droogzuiging of bronbemaling nodig heeft voor ondergrondse constructies zoals funderingen of een kelder, moet dit steeds melden.

Je moet dus niet enkel zorgen voor een omgevingsvergunning stedenbouw; het opstarten van een tijdelijke bronbemaling valt ook onder de meldingsplicht. Dit wil zeggen dat je in je omgevingsvergunning niet enkel de stedenbouwkundige handelingen aanvraagt, maar ook de exploitatie van een hinderlijke inrichting klasse 3 (rubriek 53.2). Is pas bij het oprichten van de bouwwerken duidelijk dat een droogzuiging nodig is, dan moet je vóór de werken van start gaan en de droogzuiging geplaatst wordt, een melding van een omgevingsvergunning klasse 3 doen.

Volgens de milieuwetgeving moet het opgepompte water, als dit op de locatie en technisch mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de grond worden gebracht buiten de onttrekkingszone. Hiervoor kan je gebruikmaken van putten, vijvers, bekkens of grachten. Als dit niet mogelijk is, moet het water zoveel mogelijk in openbare of private beken, waterlopen of grachten geloosd worden.

Zijn deze opties niet haalbaar, dan kan je het opgepompte water lozen op de regenwaterafvoer (bij een gescheiden rioleringsstelsel). Slechts in uitzonderlijke gevallen kan je lozen in de openbare riolering.

Voorwaarden

Bij volumes hoger dan 10 m3/u mag er in geen geval geloosd worden in openbare rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie tenzij je de uitdrukkelijke schriftelijke toelating hebt van Aquafin en Hidrorio (= de exploitant van deze rioolwaterzuiveringsinstallatie).

De lozing van het opgepompte grondwater moet beperkt blijven tot maximum 30.000 m³/jaar en mag nooit waterlast voor derden veroorzaken.

Digitaal loket

Naar top