Omgevingsvergunning voor de hinderlijke inrichtingen

Inhoud

 • Als je een bedrijf wil starten moet je nagaan of je een omgevingsvergunning voor de exploitatie van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen nodig hebt. Dit is afhankelijk van de activiteiten die in het bedrijf plaatsvinden.
 • De vergunningsplichtige activiteiten worden opgesomd in de indelingslijst (Bijlage 1 – Vlarem II). De indelingslijst bepaalt ook of een activiteit tot klasse 1, 2 of 3 behoort en welke procedure hierbij van toepassing is.
 • Die inrichtingen worden ingedeeld in drie klassen afhankelijk van hun hinderlijkheid voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.
  • Klasse 1: betekent de meest hinderlijke activiteit.
  • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
  • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.
 • Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een omgevingsvergunning nodig; een bedrijf in klasse 3 heeft meldingsplicht.
 • Elke verandering aan een reeds vergunde inrichting dient te worden gemeld of vergund afhankelijk van de impact van de wijzigingen.
 • Als een vergunde of gemelde inrichting wordt overgenomen door een andere exploitant moet dit ook gemeld worden aan de milieudienst.

Procedure

Milieuvergunningen klasse 1

 • Behoort je bedrijf tot klasse 1? Vraag dan een omgevingsvergunning aan bij de deputatie van de provincie Antwerpen.
 • De aanvraag gebeurt digitaal via het omgevingsloket.
 • De behandelingstermijn voor een omgevingsvergunning klasse 1 is 4,5 maanden.
 • Bij de procedure hoort een openbaar onderzoek van 30 dagen. Alle eigenaars van een perceel binnen een straal van 100 meter van de inrichting worden aangeschreven.
 • Tegen de vergunning kan beroep worden ingediend bij de Minister van Leefmilieu.

Milieuvergunningen klasse 2

 • Behoort je bedrijf tot klasse 2? Vraag dan een omgevingsvergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen.
 • De aanvraag gebeurt digitaal via het omgevingsloket.
 • De omgevingsvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.
 • Bij de procedure hoort een openbaar onderzoek van 30 dagen.
 • Tegen de vergunning kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie Antwerpen.

Meldingen klasse 3

 • Behoort je bedrijf tot klasse 3? Dan ben je enkel verplicht om dit te melden.
 • De melding moet digitaal gebeuren via www.omgevingsloketvlaanderen.be.
 • Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding. Na de aktename mag gestart worden met de activiteiten.
 • Enkele voorbeelden van inrichtingen klasse 3: stookolietanks, propaangastanken, droogzuigingen, airco’s, stallen van voertuigen …

Digitaal loket

Naar top