Natuurvergunning

Wat?

  • Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, of kortom het decreet Natuurbehoud voert de natuurvergunningsplicht in.
  • Die wetgeving is gericht op de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu. Het gaat bijvoorbeeld om park-, bos- en brongebieden, agrarische gebieden met ecologische waarde, beschermde duingebieden en vogel- en habitatrichtlijngebieden.
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet Natuurbehoud bepaalt welke handelingen in welke gebieden onderhevig zijn aan de vergunningsplicht. Particulieren en bedrijven vragen deze vergunning aan bij het gemeentebestuur. Bedrijven of organisaties met openbaar karakter dienen deze vergunningsaanvraag in bij het provinciebestuur.
  • Ook een beroep tegen de beslissing van het gemeentebestuur wordt ingediend bij het provinciebestuur. Dit beroep kan de beslissing van de gemeente bevestigen, wijzigen of opheffen.

Extra

aanvraag natuurvergunning


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact