Openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027

Publicatiedatum: 29 sep 2020

Vlaanderen maakt stroomgebiedbeheerplannen op voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas. Hiermee wil men de plannen waarmee we de komende jaren, samen met alle waterbeheerders, andere overheden en watergebruikers, de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater verbeteren en het risico op overstromingen en droogte verminderen. Vier woorden vatten de kern van deze plannen samen: integraal, gebiedsgericht, ambitieus en co-creatief.

Integraal
Deze 3de generatie plannen geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. Ze regelen de uitbouw en de planning van de saneringsinfrastructuur. En ze leggen de basis voor een structureel waterschaarste- en droogterisicobeleid.

Gebiedsgericht
We trekken opnieuw de kaart van de gebiedsgerichte werking om zo stap voor stap naar een goede watertoestand toe te werken. De indeling in speerpuntgebieden, aandachtsgebieden en andere gebieden is verder verfijnd, en in deze gebieden stemmen we initiatieven af en zoeken we win-wins om sneller vooruit te gaan.

Ambitieus
De uitdagingen waar het waterbeleid voor staat, vragen een ambitieus beleid. Tegen eind 2027 willen we in een belangrijk deel van de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen de goede ecologische toestand bereikt hebben. Daarbij rekenen we op extra inspanningen van iedereen: waterbeheerders, andere overheden én watergebruikers.

Co-creatief
Voorliggende plannen zijn het resultaat van intensief overleg tussen de betrokken overheden, maar ook met sectoren. Een concrete illustratie hiervan is het co-creatietraject voor waterschaarste en droogte dat leidde tot meer dan 40 voorstellen.

Deze ontwerpplannen vormen een uitnodiging om samen verder werk te maken van gezonde en veerkrachtige watersystemen. Tot en met 14 maart 2021 kan u uw opmerkingen en suggesties bij de ontwerpplannen indienen. Dit kan via het digitaal inspraakformulier op www.volvanwater.be of bij het college van Burgemeester en Schepenen.

U kan op www.volvanwater.be volgende documenten raadplegen:
– de ontwerpen van stroomgebiedbeheeerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027
– het plan-MER bij de stroomgebiedbeheerplannen
– een niet technische samenvatting die een overzicht geeft van de grote lijnen van de stroomgebiedbeheerplannen.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact