Openbaar onderzoek plan-MER PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Herentals

Publicatiedatum: 23 nov 2016

De provincie Antwerpen start voor dit afbakeningsproces een nieuwe plan-milieueffectrapportage op. De afbakening van het kleinstedelijk gebied heeft tot doel aan te duiden in welke gebieden een beleid van groei, concentratie en verdichting van toepassing is. Er worden provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s) gemaakt voor wonen, bedrijvigheid, grootschalige detailhandel, stedelijke ontwikkelingen en een stadsrandbos.

Het plangebied ligt in de gemeenten Herentals, Grobbendonk en Herenthout. Zes deelgebieden van het afbakeningsproces komen in de plan-milieueffectrapportage aan bod: Strategisch Gebied Olympiadelaan, Klein Gent Zuid, Vennen, Laagland, Aarschotsesteenweg en Greesbos. Voor de milieueffectrapportage wordt een maximaal programma onderzocht. Bij de uiteindelijke afbakening van het kleinstedelijk gebied en van de deelgebieden zal rekening worden gehouden met de inzichten uit het MER.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieu-effectrapportage opgestart. Je kan van 16 november tot en met 15 december 2016 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande hoger vermeld onderwerp, ligt ter inzage op het gemeentehuis

Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou eveneens onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

Je kan de nota downloaden van de website https://www.lne.be/milieueffect-rapportage of inkijken op het gemeentehuis of stadhuis van Herentals, Grobbendonk, Herenthout en Olen, bij de provincie Antwerpen en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.

Tot en met 15 december 2016 kan je je opmerkingen bezorgen aan je gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e-mailadres:

  • Gemeentebestuur bij de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen), Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout of via milieudienst@herenthout.be
  • Dienst Milieueffectrapportagebeheer, ‘Plan-MER PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Herentals (PLO233)’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Voor meer info over milieueffectrapportage kan je surfen naar https://www.lne.be/milieueffect-rapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact