Openbaar Onderzoek van het Ontwerp Actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025

Publicatiedatum: 30 jul 2020

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

In een kringloopeconomie of circulaire economie worden grondstoffen niet uitgeput, maar telkens opnieuw hergebruikt in alle schakels van de productieketen. De transitie naar een circulaire economie is noodzakelijk omdat grondstoffen schaars dreigen te worden. Dat is te wijten aan de wereldwijde bevolkingsgroei en de toenemende welvaart. Vermijden van voedselverlies en het gebruik van grondstoffen beperken, levert een directe win win op voor bedrijven en de consument. Biomassa- en voedsel(rest)stromen kunnen in de kringloopeconomie een belangrijke rol spelen. Ze zijn hernieuwbaar, veelzijdig inzetbaar en biologisch afbreekbaar, waardoor minder afval ontstaat.

Drie krachtlijnen

Vlaanderen zette de voorbije jaren al fors in op het verminderen van voedselverliezen en het sluiten van de voedsel- en biomassaketen. Het nieuwe actieplan wil met concrete acties de doelen realiseren. Het plan gaat heel breed en is opgebouwd rond drie materiaalkringlopen:

  • voedsel(rest)stromen van producent tot en met consument;
  • biomassa(rest)stromen die ontstaan in het groen-, natuur-, bos- en landschapsbeheer;
  • hout(rest)stromen van industrie en huishoudens.

De acties volgen het principe van de materialenhiërarchie. Prioriteit nummer één is preventie: het voorkomen van verliezen. Daarna volgt selectieve inzameling. Reststromen die toch vrijkomen, moeten een hoogwaardige toepassing krijgen.

Concrete acties

Tegen 2025 zou het voedselverlies met 30% moeten dalen in vergelijking met 2015. Schenking van voedseloverschotten via de voedselbank, sociale organisaties,… blijft belangrijk, maar er komen ook acties in de ganse voedselketen (van producent tot en met consument). Van ieder van ons worden inspanningen verwacht. Het restafval van bedrijven en huishoudens moet verminderen en er zal nog meer selectief ingezameld worden. Reststromen uit groen-, natuur-, bos- en landschapsbeheer worden optimaal gemobiliseerd en hoogwaardig gevaloriseerd. Hout(rest)stromen krijgen liefst een hoogwaardige toepassing en mogen zeker niet zomaar verbrand worden. Daarnaast komen er stimulerende maatregelen rond ecodesign en rond nieuwe, innovatieve toepassingen voor afgedankt hout.

Uw mening telt!

Het nieuwe ontwerp actieplan werd voorbereid door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het departement Landbouw en Visserij. Tijdens de opmaak legden de partners hun oor te luisteren bij alle stakeholders die betrokken zijn bij het ontstaan en het beheer van voedsel- en biomassa(rest)stromen. U kunt het volledige rapport nalezen op www.ovam.be/nieuw-ontwerp-actieplan-voedselverlies-en-biomassareststromen.

De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020. Gedurende deze termijn kan iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar actieplanbio@ovam.be. De OVAM zal een verslag opmaken van de reacties en dit samen met het aangepaste ontwerp ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorleggen eind dit jaar.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact