Publieke inspraak over het plan-MER voor het ‘Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen’

Publicatiedatum: 30 jan 2020

Door de coronacrisis wordt de periode van terinzagelegging van deze kennisgeving geschorst van 27 maart tot en met 24 april 2020. Reacties, opmerkingen en bezwaren die ingediend worden tijdens deze periode worden wel nog als ontvankelijk beschouwd. De periode van terinzagelegging zal opnieuw lopen van 25 april 2020 tot en met 1 mei 2020.

De provincie Antwerpen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied. Daarin geeft ze haar visie op de ruimte in de provincie zodat er in de toekomst voor iedereen ruimte is om te wonen, te werken en te leven. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is immers noodzakelijk voor de toekomstige generaties én voor het milieu en het klimaat. Het beleidsplan bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en drie beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie: ‘Ruimtelijke vertaling van de strategische visie’, ‘Levendige kernen’ en ‘Verdichten en ontdichten van de ruimte’.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. Hierin vind je onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit jouw kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

De volledig verklaarde kennisgeving kan van 3 februari 2020 tot en met 1 mei 2020 tegelijkertijd via de volgende kanalen worden geraadpleegd: 

  • bij het Team Mer in Brussel op onderstaand adres en via haar website omgevingvlaanderen.be of www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het dossiernummer ‘PL0263’;
  • op het provinciehuis van Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen) en via haar website provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte;
  • op elk gemeente- of stadhuis in de provincie Antwerpen en via hun respectieve websites. Voor Herenthout kan je terecht op het Loket Bouwen & Wonen.

Je moet je reactie binnen een wettelijke termijn (uiterlijk op 1 mei 2020) bezorgen. Dit kan op één van volgende manieren:

  • per e-mail aan mer@vlaanderen.be;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan uw gemeente- of stadsbestuur;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Team Mer in Brussel;
  • via een schrijven aan het Team Mer op het adres Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen (PL0263), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Op de website van het Team Mer is een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop je als burger ook opmerkingen kan formuleren (www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota).


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact